ACOD UGent reageert op de Pano-reportage over machtsmisbruik aan de universiteiten, en komt met 6 concrete voorstellen om dit aan te pakken

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/18/2022 - 15:16

(Here you can read an English version of this text)

De Pano-reportage over machtsmisbruik aan de Vlaamse universiteiten legde recent nogmaals de vinger op een pijnlijke wonde in de academische wereld. Er bestaat aan onze universiteit een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik kan gedijen. Bovendien blijkt opnieuw hoe traag en beperkt de universiteitstop reageert op misbruiken, zeker als het gaat om invloedrijke professoren.

ACOD stelt vast dat deze problematiek helaas niet nieuw is. De aankondiging door de rector om een extern meldpunt in te stellen is op zich een eerste stap, maar dit voorstel gaat nog niet ver genoeg. Dit meldpunt moet niet alleen absolute vertrouwelijkheid kunnen garanderen, er moet ook zekerheid komen dat problemen ook worden aangepakt door het universiteitsbestuur.

In dit artikel lees je meer over de concrete actiepunten die wij naar voor schuiven.

Opstart sociaal overleg over besparingen, vakbonden schorten actieplan voorlopig op

Submitted by ACOD UGent on do, 03/10/2022 - 19:36

(Click here for the English version)

De voorbije maanden was er binnen de UGent heel wat onvrede over het besparingsplan dat de Raad van Bestuur op 11 januari 2022 aankondigde. De vakorganisaties aan de UGent organiseerden een aantal acties tegen deze plannen, onder meer een betoging waarbij een 800-tal personeelsleden op straat kwamen tegen de besparingen. De vakbonden herhaalden na deze actie hun vraag om sociaal overleg op te starten over mogelijke alternatieven op dit besparingsplan.

We vroegen de rector om deze vraag te agenderen als eerste agendapunt op het geplande PersoneelsOnderhandelingsComité van 10 maart 2022. De rector heeft tijdens deze vergadering een voorstel gedaan om dit sociaal overleg effectief op te starten. De komende twee maanden wordt een intensief onderhandelingstraject opgestart dat hopelijk moet leiden tot een globaal sociaal akkoord. In tussentijd zal het bestuur haar hervormingsplannen pauzeren, om zo het overleg alle kansen te geven. De bedoeling is om in mei 2022 te komen tot een formeel akkoord, dat dan kan worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De vakorganisaties aan de UGent zijn tevreden dat op deze manier wordt gekozen voor constructief overleg. We zijn er van overtuigd dat er voldoende sociale alternatieven bestaan, zodat besparingen ten koste van het personeel niet nodig zijn. We zullen die voorstellen in het komende sociaal overleg verder uitwerken, en hopen dan ook dat dit tot resultaat kan leiden. Om dit overleg alle kansen te geven, schorten wij de lopende acties op. De geplande actie op 18 maart (Dies Natalis) wordt daarmee geannuleerd, en we zetten de lopende stakingsaanzegging ook on hold.

We danken alle personeelsleden die samen met ons actie voerden voor een sociaal alternatief op het huidige plan. We zijn er van overtuigd dat deze opening er ook dankzij jullie is gekomen. We zullen de komende weken hard werken om dit alternatief in het sociaal overleg rond te krijgen.

Besparingsplannen aan de UGent: een alternatief is mogelijk

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/16/2022 - 15:13

Update: in een nieuwe versie dd 19 februari 2022 werden nog twee aanpassingen aangebracht aan het documenten met het voorstel van alternatieven in bijlage bij dit artikel.

De voorziene besparing op de "comfortwerken” was niet meegenomen in de oorspronkelijke tabel. Dit werd rechtgezet.

Ook de door ACOD voorgestelde statutarisatie van personeel bij DSV die niet in de Kinderdagverblijven of de Maaltijdvoorzieningen werkt werd niet meegenomen. Dit is ook toegevoegd.

Het netto resultaat is dat het alternatief plan nog 400.000€/jaar gunstiger is.

--

De Raad van Bestuur besliste op 11 januari 2022 haar goedkeuring te geven aan een besparingsplan, opgesteld door de rector als onderdeel van zijn hervormingsplan. Dit besparingsplan treft de hele UGent-gemeenschap, hoewel sommige groepen extra hard getroffen worden. Die groepen die extra in het vizier komen zijn vooral mensen die nu reeds de meest precaire of slechtst betaalde tewerkstelling hebben aan onze instelling. Het besparingsplan heeft dus een uitgesproken asociaal karakter.

Om dit besparingsplan te keren, zal actie nodig zijn. De drie vakbonden aan de UGent kondigden reeds een actieplan aan. In de discussie rond deze acties kwamen ook al meerdere alternatieve voorstellen naar voren. Om de discussie rond alternatieven verder te voeden, komen we vandaag met een alternatief op alle voorliggende besparingsvoorstellen die de UGent-collega’s rechtstreeks raken. Je kan onze nota met deze alternatieven terugvinden in bijlage bij dit artikel.

Heel wat van deze alternatieven zijn becijferd, en geven duidelijk aan dat de volgens het management te voorziene besparing ook op een andere manier kan worden gerealiseerd. Op het einde van de nota geven we ook een meer algemene visie op de lopende besparingen, en maken we ook duidelijk dat een écht sociaal alternatief op langere termijn alleen maar mogelijk is als er ook een vuist wordt gemaakt tegen het aanhoudende besparingsoffensief van de Vlaamse regering. Deze nota moet dus niet gezien worden als een “sluitende” financiële afhandeling van de besparingen, maar wel een illustratie van de stelling dat harde besparingen op personeel nu niet nodig zijn.

Reactie op het bericht “Over kerntaken en meerjarenfinanciering: extra duiding / About core tasks and multi-year financing: additional explanation” van vrijdag 21 januari 2022

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/24/2022 - 12:33

De rector en vicerector stuurden op vrijdag 21 januari 2022 een mail naar alle personeelsleden met “extra duiding” rond de “kerntaken en meerjarenfinanciering”. In dit artikel kan je onze reactie lezen op de inhoud van deze mail.

ACOD UGent dient een stakingsaanzegging in voor donderdag 13 januari 2022 voor de personeelsleden van de UGent-kinderdagverblijven

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/12/2022 - 17:02
Op dinsdag 11 januari 2022 keurde het universiteitsbestuur een voorstel goed waarin heel wat besparingsmaatregelen zijn opgenomen die zouden worden doorgevoerd op kap van het personeel, bovendien vaak nog ten koste van die personeelsleden met een lagere verloning aan UGent zoals de collega's in de kinderopvang, en de collega's tewerkgesteld bij de binnenpost en in de magazijnen van UGent.

Na de raad van bestuur verstuurde de ATP-geleding een bericht naar alle ATP-leden aan UGent met de inhoud van de genomen beslissing. Deze blijkt grotendeels in lijn te liggen met de signalen die daarover reeds waren opgevangen.

Uit dit bericht kon ook worden opgemaakt dat deze asociale beslissing werd genomen door het rectorale team en (het merendeel van) de ZAP-leden en externen in de raad van Bestuur, tegen de wil in van de vertegenwoordigers van de studenten, ATP en AAP/OAP.

ACOD stelde vandaag vast dat er al meteen een groot ongenoegen heerst bij het personeel van de kinderdagverblijven aan UGent, specifiek naar aanleiding van het voorstel tot outsourcing van de thans in eigen beheer georganiseerde kinderopvang aan UGent. Ook dit voorstel maakt immers deel uit van deze asociale beslissing die gisteren werd genomen in de raad van bestuur.

De betrokken personeelsleden willen in actie komen om uiting te geven aan dit ongenoegen. Op donderdag 13 januari 2022 gaan zij in staking en willen zij zo een duidelijk signaal geven aan het universiteitsbestuur dat zij het absoluut niet eens zijn met dit voornemen om de kinderopvang aan UGent uit te besteden.

ACOD heeft dan ook een stakingsaanzegging ingediend voor donderdag 13 januari 2022. Deze is terug te vinden in bijlage bij dit artikel. Lees dit volledige artikel voor de precieze modaliteiten en afspraken rond deze stakingsaanzegging.

De nota die werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur bevat zoals gezegd echter nog tal van andere besparingsmaatregelen in het nadeel van de personeelsleden van UGent. Uit de vele signalen die wij hierover reeds ontvingen is duidelijk dat er ook buiten de kinderdagverblijven, bij zowel de andere ATP-leden als bij de lesgevers en de onderzoekers een grote onvrede is over deze voorstellen, en een bereidheid om tot actie over te gaan.

ACOD onderschrijft deze heel terechte en breed gedragen misnoegdheid en zal alles in het werk stellen om op korte termijn een gezamenlijke actie hierrond te organiseren aan UGent. Met deze actie tonen we het verzet van onze UGent-gemeenschap tegen deze onaanvaardbare asociale voorstellen, en maken we samen duidelijk aan het universiteitsbestuur dat deze terug moeten worden ingetrokken!

Aan UGent geen degelijke telewerkvergoeding maar slechts een beperkte connectievergoeding van 20 euro ... en ook dat opnieuw niet voor iedereen

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/06/2021 - 16:30

(You can find this article in English through tis link)

Op dinsdag 30 november 2021 werd op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) van UGent onderhandeld over een nieuw reglement rond vergoedingen en toelagen en de terugbetaling van onkosten. Dit reglement ligt voor op de raad van bestuur van komende vrijdag 10 december 2021.

In dit reglementsvoorstel zijn enkele specifieke positieve wijzigingen opgenomen, waarop we dieper zullen ingaan in een eerstvolgend artikel.

Toch kreeg dit voorstel een drievoudig protocol van niet akkoord op de onderhandelingen. Voor ACOD was de reden voor dit niet akkoord dat het bestuur op geen enkele wijze een concrete en oprechte bereidheid heeft getoond om gesprekken op te starten over de invoering van een degelijke telewerkvergoeding aan UGent. Lees meer hierover in dit artikel.

Uitgesteld: links-progressief@ugent: Middaglezing van Miranda Ulens

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/01/2021 - 16:08

(Deze lezing werd uitgesteld wegens de slechter wordende coronacijfers. Een nieuwe datum wordt later nog gecommuniceerd.)

Op vrijdag 26 november 2021 geeft Miranda Ulens,algemeen secretaris ABVV en voorzitter Vlaams ABVV, een middaglezing voor links-progressief.

"De economie draait weer op volle toeren. Het economisch herstel is er, maar op het vlak van koopkracht en werkomstandigheden blijft het wachten op herstel. Om werknemers weer perspectief te geven op sociale vooruitgang, moet het sociaal overleg in ere worden hersteld. Niet alleen op papier, maar ook in de feiten."

Het evenement vindt plaats in het Amsab (Bagattenstraat 174 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde voorzien rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen - in het bijzonder ook in het kader van de coronamaatregelen - wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Coronamaatregelen: maximum 50 deelnemers – mond- en neuskapje volgens de dan geldende instructies van de overheid.

De inschrijving is maar definitief na bevestiging.

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

De ACOD-verlofkalender 2022 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 19:26

Een geplastificeerd exemplaar wordt eind november - begin december met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link rechtsboven op deze pagina.

Merk op: de tijdelijke wijziging van de regels rond overdracht van vakantiedagen naar aanleiding van de coronacrisis die vorig jaar werd ingevoerd, wordt verlengd. Dit betekent dat:

  • van 2021 naar 2022 uitzonderlijk 20 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen
  • van 2022 naar 2023 uitzonderlijk 15 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen
  • vanaf eind 2023 opnieuw het normale maximum van 10 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar

Lees verder in dit artikel voor meer informatie over de vakantieregeling voor 2022.

UGent trekt laagste lonen aan UGent op naar minimumloon van 14 euro per uur

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 09:44

Op donderdag 21 oktober 2021 werd op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) onderhandeld over een voorstel om de laagste lonen aan UGent op te trekken. De inhoud van het voorstel dat werd voorgelegd aan het POC is terug te vinden in bijlage bij dit artikel.

ACOD voert reeds geruime tijd campagne voor het optrekken van de minimumlonen aan UGent tot een bedrag van minstens 14 euro per uur (lees o.a. hier, hier en hier).
Het huidige onderhandelde voorstel gaat in op deze eis en zal ervoor zorgen dat in de feiten bijna niemand minder dan 14 euro per uur zal verdienen.

Lees meer hierover in dit artikel.