ACOD UGent roept op tot deelname aan de nationale actiedag van de openbare diensten op dinsdag 31 mei 2022

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/30/2022 - 17:57

Op dinsdag 31 mei 2022 vindt een nationale actiedag plaats van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD - FCSOD - VSOA.

Ook ACOD UGent onderschrijft de eisen van deze actiedag, die ook alle personeelsleden van UGent rechtstreeks raken:

 • Meer koopkracht
 • Waardige pensioenen
 • Voldoende personeel en middelen voor sterke openbare diensten
 • Bescherming van de syndicale vrijheden

In dit artikel lees je meer over deze eisen, en over de stakingsaanzegging en over de actiemomenten naar aanleiding van deze nationale actiedag.

ACOD belastingservice 2022

Submitted by ACOD UGent on di, 04/26/2022 - 14:05

UPDATE 14/06/2022

Ook dit jaar biedt ACOD opnieuw hulp aan haar leden bij het invullen van de belastingbrief. Je kan hiervoor langskomen in het ACOD gebouw in de Bagattenstraat 158 in Gent, en dit op de volgende dagen en uren:

 • maandag 13 juni 2022: 8u30-12u en 13u-16u
 • UPDATE: maandag 20 juni 2022: 8u30-12u en 13u-16u (dit invulmoment werd geschrapt wegens de nationale manifestatie die doorgaat op diezelfde datum)
 • maandag 27 juni 2022: 8u30-12u en 13u-16u

Je hoeft geen afspraak te maken, maar kan gewoon langskomen op een van deze dagen.

Vergeet zeker niet volgende documenten mee te brengen:

 • identiteitskaart + pincode (desgevallend van beide belastingplichtigen!)
 • belastingbrief van vorig jaar
 • fiscale attesten
 • documenten ivm hypothecaire leningen
 • energiebesparingsattesten

UGent-panelgesprek rond "Labour Solidarities and the Question of Anticolonial Struggle in Palestine"

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/25/2022 - 14:21

Op woensdagavond 11 mei 2022 vindt een panelgesprek plaats aan de UGent rond "Labour Solidarities and the Question of Anticolonial Struggle in Palestine", als onderdeel van een inter-universitaire 'Palestine Caravan' lecture series on "Decolonizing Palestine: Conversations after the Unity Intifada', samen met VUB, ULB, UGent, UA en KULeuven.

Er zijn vier gasten: Rafeef Ziadeh (SOAS), Adam Haniyeh (Exeter), Manal Shqair (Stop The Wall) and Koen Vanbrabandt (Algemene Centrale, ABVV). Fayrouz Yusfi gaat het panel gesprek modereren.

De lezing gaat door op 11 mei, om 17.30 in Auditorium D, Campus: Campus UFO.

In bijlage kan je het volledige programma terugvinden van deze lecture series.

Uitbetaling syndicale premie 2021

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/21/2022 - 15:00

(Read this article in English)

Op donderdag 17 maart 2022 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2021 aan iedereen die in de loop van 2021 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

In dit artikel kan je meer info terugvinden over hoe je als lid van ACOD dit formulier afgedrukt, ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen om zo de syndicale premie voor het referentiejaar 2021 te ontvangen.

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:
Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.
Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.

ACOD UGent reageert op de Pano-reportage over machtsmisbruik aan de universiteiten, en komt met 6 concrete voorstellen om dit aan te pakken

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/18/2022 - 15:16

(Here you can read an English version of this text)

De Pano-reportage over machtsmisbruik aan de Vlaamse universiteiten legde recent nogmaals de vinger op een pijnlijke wonde in de academische wereld. Er bestaat aan onze universiteit een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik kan gedijen. Bovendien blijkt opnieuw hoe traag en beperkt de universiteitstop reageert op misbruiken, zeker als het gaat om invloedrijke professoren.

ACOD stelt vast dat deze problematiek helaas niet nieuw is. De aankondiging door de rector om een extern meldpunt in te stellen is op zich een eerste stap, maar dit voorstel gaat nog niet ver genoeg. Dit meldpunt moet niet alleen absolute vertrouwelijkheid kunnen garanderen, er moet ook zekerheid komen dat problemen ook worden aangepakt door het universiteitsbestuur.

In dit artikel lees je meer over de concrete actiepunten die wij naar voor schuiven.

Opstart sociaal overleg over besparingen, vakbonden schorten actieplan voorlopig op

Submitted by ACOD UGent on do, 03/10/2022 - 19:36

(Click here for the English version)

De voorbije maanden was er binnen de UGent heel wat onvrede over het besparingsplan dat de Raad van Bestuur op 11 januari 2022 aankondigde. De vakorganisaties aan de UGent organiseerden een aantal acties tegen deze plannen, onder meer een betoging waarbij een 800-tal personeelsleden op straat kwamen tegen de besparingen. De vakbonden herhaalden na deze actie hun vraag om sociaal overleg op te starten over mogelijke alternatieven op dit besparingsplan.

We vroegen de rector om deze vraag te agenderen als eerste agendapunt op het geplande PersoneelsOnderhandelingsComité van 10 maart 2022. De rector heeft tijdens deze vergadering een voorstel gedaan om dit sociaal overleg effectief op te starten. De komende twee maanden wordt een intensief onderhandelingstraject opgestart dat hopelijk moet leiden tot een globaal sociaal akkoord. In tussentijd zal het bestuur haar hervormingsplannen pauzeren, om zo het overleg alle kansen te geven. De bedoeling is om in mei 2022 te komen tot een formeel akkoord, dat dan kan worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De vakorganisaties aan de UGent zijn tevreden dat op deze manier wordt gekozen voor constructief overleg. We zijn er van overtuigd dat er voldoende sociale alternatieven bestaan, zodat besparingen ten koste van het personeel niet nodig zijn. We zullen die voorstellen in het komende sociaal overleg verder uitwerken, en hopen dan ook dat dit tot resultaat kan leiden. Om dit overleg alle kansen te geven, schorten wij de lopende acties op. De geplande actie op 18 maart (Dies Natalis) wordt daarmee geannuleerd, en we zetten de lopende stakingsaanzegging ook on hold.

We danken alle personeelsleden die samen met ons actie voerden voor een sociaal alternatief op het huidige plan. We zijn er van overtuigd dat deze opening er ook dankzij jullie is gekomen. We zullen de komende weken hard werken om dit alternatief in het sociaal overleg rond te krijgen.

Besparingsplannen aan de UGent: een alternatief is mogelijk

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/16/2022 - 15:13

Update: in een nieuwe versie dd 19 februari 2022 werden nog twee aanpassingen aangebracht aan het documenten met het voorstel van alternatieven in bijlage bij dit artikel.

De voorziene besparing op de "comfortwerken” was niet meegenomen in de oorspronkelijke tabel. Dit werd rechtgezet.

Ook de door ACOD voorgestelde statutarisatie van personeel bij DSV die niet in de Kinderdagverblijven of de Maaltijdvoorzieningen werkt werd niet meegenomen. Dit is ook toegevoegd.

Het netto resultaat is dat het alternatief plan nog 400.000€/jaar gunstiger is.

--

De Raad van Bestuur besliste op 11 januari 2022 haar goedkeuring te geven aan een besparingsplan, opgesteld door de rector als onderdeel van zijn hervormingsplan. Dit besparingsplan treft de hele UGent-gemeenschap, hoewel sommige groepen extra hard getroffen worden. Die groepen die extra in het vizier komen zijn vooral mensen die nu reeds de meest precaire of slechtst betaalde tewerkstelling hebben aan onze instelling. Het besparingsplan heeft dus een uitgesproken asociaal karakter.

Om dit besparingsplan te keren, zal actie nodig zijn. De drie vakbonden aan de UGent kondigden reeds een actieplan aan. In de discussie rond deze acties kwamen ook al meerdere alternatieve voorstellen naar voren. Om de discussie rond alternatieven verder te voeden, komen we vandaag met een alternatief op alle voorliggende besparingsvoorstellen die de UGent-collega’s rechtstreeks raken. Je kan onze nota met deze alternatieven terugvinden in bijlage bij dit artikel.

Heel wat van deze alternatieven zijn becijferd, en geven duidelijk aan dat de volgens het management te voorziene besparing ook op een andere manier kan worden gerealiseerd. Op het einde van de nota geven we ook een meer algemene visie op de lopende besparingen, en maken we ook duidelijk dat een écht sociaal alternatief op langere termijn alleen maar mogelijk is als er ook een vuist wordt gemaakt tegen het aanhoudende besparingsoffensief van de Vlaamse regering. Deze nota moet dus niet gezien worden als een “sluitende” financiële afhandeling van de besparingen, maar wel een illustratie van de stelling dat harde besparingen op personeel nu niet nodig zijn.

Reactie op het bericht “Over kerntaken en meerjarenfinanciering: extra duiding / About core tasks and multi-year financing: additional explanation” van vrijdag 21 januari 2022

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/24/2022 - 12:33

De rector en vicerector stuurden op vrijdag 21 januari 2022 een mail naar alle personeelsleden met “extra duiding” rond de “kerntaken en meerjarenfinanciering”. In dit artikel kan je onze reactie lezen op de inhoud van deze mail.

ACOD UGent dient een stakingsaanzegging in voor donderdag 13 januari 2022 voor de personeelsleden van de UGent-kinderdagverblijven

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/12/2022 - 17:02
Op dinsdag 11 januari 2022 keurde het universiteitsbestuur een voorstel goed waarin heel wat besparingsmaatregelen zijn opgenomen die zouden worden doorgevoerd op kap van het personeel, bovendien vaak nog ten koste van die personeelsleden met een lagere verloning aan UGent zoals de collega's in de kinderopvang, en de collega's tewerkgesteld bij de binnenpost en in de magazijnen van UGent.

Na de raad van bestuur verstuurde de ATP-geleding een bericht naar alle ATP-leden aan UGent met de inhoud van de genomen beslissing. Deze blijkt grotendeels in lijn te liggen met de signalen die daarover reeds waren opgevangen.

Uit dit bericht kon ook worden opgemaakt dat deze asociale beslissing werd genomen door het rectorale team en (het merendeel van) de ZAP-leden en externen in de raad van Bestuur, tegen de wil in van de vertegenwoordigers van de studenten, ATP en AAP/OAP.

ACOD stelde vandaag vast dat er al meteen een groot ongenoegen heerst bij het personeel van de kinderdagverblijven aan UGent, specifiek naar aanleiding van het voorstel tot outsourcing van de thans in eigen beheer georganiseerde kinderopvang aan UGent. Ook dit voorstel maakt immers deel uit van deze asociale beslissing die gisteren werd genomen in de raad van bestuur.

De betrokken personeelsleden willen in actie komen om uiting te geven aan dit ongenoegen. Op donderdag 13 januari 2022 gaan zij in staking en willen zij zo een duidelijk signaal geven aan het universiteitsbestuur dat zij het absoluut niet eens zijn met dit voornemen om de kinderopvang aan UGent uit te besteden.

ACOD heeft dan ook een stakingsaanzegging ingediend voor donderdag 13 januari 2022. Deze is terug te vinden in bijlage bij dit artikel. Lees dit volledige artikel voor de precieze modaliteiten en afspraken rond deze stakingsaanzegging.

De nota die werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur bevat zoals gezegd echter nog tal van andere besparingsmaatregelen in het nadeel van de personeelsleden van UGent. Uit de vele signalen die wij hierover reeds ontvingen is duidelijk dat er ook buiten de kinderdagverblijven, bij zowel de andere ATP-leden als bij de lesgevers en de onderzoekers een grote onvrede is over deze voorstellen, en een bereidheid om tot actie over te gaan.

ACOD onderschrijft deze heel terechte en breed gedragen misnoegdheid en zal alles in het werk stellen om op korte termijn een gezamenlijke actie hierrond te organiseren aan UGent. Met deze actie tonen we het verzet van onze UGent-gemeenschap tegen deze onaanvaardbare asociale voorstellen, en maken we samen duidelijk aan het universiteitsbestuur dat deze terug moeten worden ingetrokken!