Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte - Register for our newsletter and stay informed

Submitted by ACOD UGent on di, 11/08/2022 - 19:48

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over belangrijk syndicaal UGent-nieuws (o.a. rond personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk, het huidige asociale besparingsbeleid van het universiteitsbestuur, ...), en over toekomstige syndicale acties aan UGent.

Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via deze link of door ons een mailtje te sturen naar ACOD@UGent.be
---
Register for our newsletter and stay informed on important UGent trade union news (e.g. on staff policy, labor conditions, wellbeing at work, the current antisocial budget reduction measures by university management, ...), and on future trade union actions at UGent.

You can register for our newsletter through this link or by sending us an e-mail at ACOD@UGent.be

Voor een open en democratische debatcultuur aan onze universiteit!

Submitted by ACOD UGent on wo, 06/19/2024 - 09:31

De voorbije maanden stellen we vast dat er een gebrek heerst aan transparantie en inspraak over beleidsbeslissingen, protest en kritiek worden door het management systemisch geproblematiseerd.

Daarom roepen wij op tot een protestactie op vrijdag 28 juni 2024 vanaf 13u30 aan de trappen in het UFO (Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent).

Die dag zal er ook een vergadering plaatsvinden van de Raad van Bestuur, en we willen de bestuurders duidelijk maken dat we een andere UGent willen: één met inspraak en een open en democratische debatcultuur.

Op de Raad van Bestuur zal immers een sanctie worden uitgesproken tegen ACOD-afgevaardigde en ATP-vertegenwoordiger Tim Joosen, omwille van kritiek die hij geuit heeft op het beleid van de rector, en omwille van zijn publieke steun aan de studenten die het UFO de voorbije weken hebben bezet. Ook het feit dat hij als ATP-vertegenwoordiger en syndicaal afgevaardigde het personeel van de Centrale Administratie heeft geconsulteerd over de hervormingen van de administratie om op die manier zijn standpunt te bepalen in de Raad van Bestuur wordt hem kwalijk genomen. Wij verzetten ons tegen deze vorm van intimidatie tegenover kritische stemmen aan onze universiteit.

De problematiek is echter veel breder. Je leest er meer over in dit artikel.

Durf denken maar hou vooral je mond? Schaamteloze aanval op ATP-vertegenwoordiger en ACOD-afgevaardigde

Submitted by ACOD UGent on di, 06/04/2024 - 07:33

Tijdens de Raad van Bestuur van vorige vrijdag 31/5 bracht de ZAP-vertegenwoordiger van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan dat zij “in naam van drie leden van het ZAP” een dossier had overgemaakt aan de voorzitter van de Raad met beschuldigingen tegen Tim Joosen (verkozen ATP-vertegenwoordiger in de Raad en tevens ACOD-afgevaardigde). Naar haar eigen zeggen is ook de facultaire ZAP-vertegenwoordiger van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een van deze “drie leden van het ZAP”.  Daarnaast bleek ook de voorzitter van de Raad minstens vooraf te zijn betrokken bij deze tussenkomst.

De precieze inhoud van dit dossier, dat op de volgende Raad van Bestuur op 28/6 zou worden behandeld, is tot op heden nog niet overgemaakt. Uit wat werd gezegd tijdens de Raad blijkt echter dat de indieners vinden dat er geen publieke kritiek mag worden geuit op de rector, en dat het taboe is om UGent-ers te steunen die protesteren tegen beslissingen van het bestuur. Ook het doorsturen naar alle ATP van de (niet-vertrouwelijke) bestuursdocumenten rond de hervorming van de centrale administratie, blijkt voor hen een brug te ver.

Deze "beschuldigingen" getuigen van een grote wereldvreemdheid, en zijn een aanval op een UGent-collega en ACOD-kameraad die zijn rol als verkozen personeelsvertegenwoordiger ernstig neemt, en voor wie participatie geen holle frase is.

Dit is een ondubbelzinnige poging om kritische stemmen de mond te snoeren en te censureren, en om het participatiemodel van UGent onderuit te halen!

ACOD zal zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen elke actie die door het bestuur zou worden ondernomen tegen onze afgevaardigde.

Wij willen een universiteit waar beslissingen op een open en transparante manier worden voorbereid, en waar participatie meer betekent dan achteraf kennis mogen nemen van wat er beslist is.

Wij willen een universiteit die “durf denken” ook in de praktijk consequent toepast, en waar niet wordt verwacht dat mensen kritiekloos in de pas lopen.

Wij willen een universiteit zonder censuur, waar mensen niet bang hoeven te zijn om zich uit te spreken.

We roepen alle UGent-ers op om mee hun stem te laten horen!

ACOD UGent roept op tot geweldloze dialoog, en verzet zich tegen plannen tot ontruiming van het UFO door de rector

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/24/2024 - 19:43

(Read this article in English)

Sinds enkele weken is er een vreedzame bezetting aan de gang in het UFO-gebouw van de UGent door studenten die pleiten voor het stopzetten van de banden tussen de UGent en instellingen in Israël. We publiceerden ons standpunt daarover al eerder: we steunen de vraag om de banden te verbreken met Israëlische instellingen die samenwerken met of steun geven aan het Israëlische leger of de regering. Zeker gezien de recente aanklachten van de aanklager van het Internationaal Strafhof menen wij dat tenminste zolang het oorlogsgeweld voortduurt, elke vorm van samenwerking moet worden opgeschort.

Vandaag vond een actie plaats aan het rectoraat. Het grootste deel van de actievoerders voerde actie op de parking van het rectoraat, een beperkte groep ging het gebouw binnen.

In zijn communicatie over deze gebeurtenissen spreekt de rector over “ernstig vandalisme en grote materiële schade” en “geweld waarvan meerdere UGent-medewerkers het slachtoffer zijn geworden”.

Na een controlebezoek aan het rectoraat heeft ACOD vastgesteld dat de schade bestaat uit verf op de buitenmuur aan de voor- en achterkant van het gebouw.

We hebben daarnaast een aantal betrokkenen van beide zijden gesproken over de gebeurtenissen deze ochtend. Daaruit kwam tot nog toe naar voor dat er een valpartij zou zijn geweest waarbij een bewakingsagent en een student betrokken waren, en dat er een UGent-personeelslid dat mee instond voor het versperren van de doorgang tegen de grond zou zijn gewerkt en een elleboog tegen zich zou hebben gekregen.

Als deze zaken inderdaad zijn gebeurd, dan veroordelen wij dit met klem. Wij spreken ons resoluut uit tegen geweld tijdens acties. Tegelijk vragen we dat de acties van enkele heethoofden niet worden aangerekend aan de overgrote meerderheid van actievoerders die wel vreedzaam blijft protesteren.

ACOD verzet zich dan ook tegen de aangekondigde ontruiming van het UFO. Dit zou een onaanvaardbare escalatie met zich meebrengen, en riskeert te leiden tot verder geweld. Wij willen niet dat de acties van enkele individuen worden aangegrepen om de volledige groep van vreedzame actievoerders te viseren en zo een – potentieel gewelddadige – ontruiming te verantwoorden. Als vakbond kunnen wij ons daar niet bij neerleggen, en roepen we op tot het verderzetten van de actie op vreedzame wijze, en een dialoog met de bezetters.

ACOD UGent steunt oproep UGent medewerkers om studenten te vervoegen in hun bezettingsactie

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/10/2024 - 14:28

Een aantal UGent-collega's lanceerden een oproep om als personeelsleden van UGent komende maandagavond 13 mei 2024 vanaf 18u de studenten te gaan vervoegen in hun bezettingsactie. De tekst van deze oproep kan je terugvinden in dit artikel.

ACOD UGent onderschrijft dit initiatief en roept iedereen op om zo talrijk mogelijk hun steun te komen betuiging aan deze bezettingsactie van de studenten, en om zo mee kracht bij te zetten aan de vraag naar de raad van bestuur om terug te komen op haar beslissing en om het advies van de mensrechtencommissie van UGent te volgen.

Wij hopen op een massale bijeenkomst in het UFO komende maandagavond 13/5 vanaf 18u!

(Kan je er op dat moment helaas niet bij zijn? Aarzel zeker niet om op een ander tijdstip toch ook langs te gaan in het UFO om de actievoerders een hart onder de riem te steken!)

ACOD UGent neemt deel aan de onderwijsbetoging op woensdag 15 mei 2024 in Gent

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/10/2024 - 13:07

In navolging van de geslaagde betoging in Brussel op 23 april 2024 vinden in de week van 7 tot 15 mei 2024 acties plaats in de verschillende provincies.

Op woensdag 15 mei 2024 organiseren de vakbonden een betoging in Gent. De betoging vertrekt om 10u in het Citadelpark in Gent. Het einde is voorzien rond 12u in het Zuidpark. 

ACOD UGent roept alle UGent-personeelsleden op om deel te nemen aan deze betoging!

Meer over het hoe en waarom kan je lezen in dit artikel.

ACOD UGent roept universiteitsbestuur op om advies van eigen Commissie Mensenrechtenbeleid te volgen en banden met Israëlische universiteiten die steun verlenen aan het IDF of aan de extreemrechtse regering in Israël te verbreken

Submitted by ACOD UGent on di, 05/07/2024 - 20:35

(Read this article in English)

Gisteren startte aan onze universiteit een bezettingsactie door studenten en personeelsleden. Deze bezetting vindt plaats in solidariteit met het Palestijnse volk dat lijdt onder de brutale aanvallen en mensenrechtenschendingen van het Israëlische leger tijdens hun offensief in Gaza. De actievoerders vragen dat de Universiteit Gent de samenwerking met Israëlische universiteiten stopzet, en ook transparantie biedt over de lopende samenwerkingsverbanden.

Blijkens de talrijke berichten in de media, en de open brief die het voorbije weekend werd gepubliceerd, heeft de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek (CMDUO) van de Universiteit Gent “na een grondige evaluatie m.b.t. de positie van onze universiteit” een advies geformuleerd “om gezien de huidige context van onweerlegbare oorlogsmisdaden en grootschalige mensenrechtenschendingen geen bilaterale samenwerkingen meer af te sluiten met alle Israëlische universiteiten”.

ACOD UGent stelt zich ernstige vragen bij de conclusie van de Raad van Bestuur om dit advies van de commissie naast zich neer te leggen.

Het is ook eigenaardig dat de rector – in zijn mailcommunicatie van maandag 6 mei over de toepassing van het UGent-mensenrechtenbeleid op samenwerking met Israëlische partners, evenals in zijn reactie op het UGent portaal – niet vermeldt dat de commissie een andere mening was toegedaan.

Als ACOD UGent vinden wij dat ook onze universiteit haar verantwoordelijkheid moet opnemen ten aanzien van het drama dat zich voltrekt in Gaza. Daarom herhalen wij onze oproep tot solidariteit met het Palestijnse volk, en roepen we het universiteitsbestuur op om haar beslissing te herzien, en wel degelijk het advies van de CMDUO te volgen.

Hoewel wij er van overtuigd zijn dat de toetsing door de CMDUO ervoor zorgt dat de UGent niet zal betrokken zijn bij projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan schendingen van de mensenrechten in Israël of de Palestijnse gebieden, menen ook wij, blijkbaar net als de commissie, dat de UGent verder zou moeten gaan, en dat zij de banden met Israëlische universiteiten die steun verlenen aan het IDF of aan de extreemrechtse regering in Israël moet verbreken.

Lees meer hierover in dit artikel.

ACOD belastingservice 2024

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/06/2024 - 08:34

Ook dit jaar biedt ACOD opnieuw hulp aan haar leden bij het invullen van de belastingbrief.

Let op: net als vorig jaar is dit enkel mogelijk op afspraak.

Een afspraak maken kan via mail naar oost_vlaanderen@acod.be of telefonisch op het nummer 09 269 93 33

Op het afspraakmoment kan je dan langskomen in het ACOD gebouw in de Bagattenstraat 158 in Gent.

Afspraken kunnen worden geboekt om langs te komen op maandag 3, 10, 17 of 24 juni 2024.

Vergeet zeker niet volgende documenten mee te brengen naar je afspraak:

  • identiteitskaart + pincode (desgevallend van beide belastingplichtigen!)
  • belastingbrief van vorig jaar
  • fiscale attesten
  • documenten ivm hypothecaire leningen

Welzijn geen prioriteit aan onze universiteit? UGent-vakbonden stappen gezamenlijk naar de sociale inspectie

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/17/2024 - 14:59

Op vrijdag 5 april 2024 zijn de drie UGent-vakorganisaties ACOD, ACV en VSOA samen naar de sociale inspectie gestapt om een klacht in te dienen over hoe UGent ernstig in gebreke blijft in het garanderen van het welzijn van haar personeel.  In dit artikel gaan we dieper in op de context waarbinnen wij deze stap hebben gezet.