Welzijnsbevraging 2023 “Hoe voel jij je op het werk?”: toch niet zo positief als het lijkt

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/26/2024 - 11:49

(Excuses voor de foutieve link in de nieuwsbrief van april 2024: 

Klik hier voor het artikel "Besparingen UGent: een blik op de cijfers in de jaarrekening. Zijn de besparingen zo nodig als men doet uitschijnen?"

Klik hier voor het artikel "Welzijn geen prioriteit aan onze universiteit? UGent-vakbonden stappen gezamenlijk naar de sociale inspectie")

Als UGent vakorganisaties hebben wij kennis genomen van de communicatie die het universiteitsbestuur op vrijdag 23 februari 2024 heeft uitgestuurd over de resultaten van de welzijnsbevraging uit 2023. 

Vooreerst: wij hebben respect voor het werk dat door UGent-collega’s in deze tekst werd gestoken. We begrijpen en beamen dat het belangrijk is dat er in deze communicatie aandacht gaat naar die positieve elementen waar UGent-ers sterk op scoren, want die zijn er zeker. Ook komen een aantal belangrijke probleempunten aan bod in de tekst.

Wij delen echter niet de algemene positieve indruk die het bestuur lijkt te hebben over de resultaten van deze bevraging. 

Onze voorlopige conclusies zijn de volgende:

  • De vastgestelde probleempunten blijven dezelfde: een andere aanpak is nodig om eindelijk een effectieve vooruitgang te boeken
  • Er is nood aan meer transparantie over de verschillen in resultaten tussen de groepen deelnemers
  • Het (geanonimiseerde) cijfermateriaal en de daarop gemaakte analyses moeten ter beschikking worden gesteld van de personeelsvertegenwoordigers in het subcomité voor Preventie en Bescherming op het Werk (*)

(*) Update: Ondertussen werd toegang bezorgd tot een online dashboard op woensdag 28 februari 2024. Momenteel nemen we deze gegevens door.

Hieronder gaan we dieper in op deze conclusies.

De vastgestelde probleempunten blijven dezelfde: een andere aanpak is nodig om eindelijk een effectieve vooruitgang te boeken

De aandachtspunten die het bestuur onthoudt uit de resultaten van deze welzijnsbevraging nagenoeg volledig dezelfde als deze die in 2018 en zelfs in 2013 naar voor kwamen, in het  bijzonder rond werkdruk, stress en respectvol gedrag. 

Er stelt zich dan ook een dringende vraag naar een grondige evaluatie van de actieplannen die het bestuur heeft opgesteld en uitgevoerd na die vorige bevragingen. Wanneer dezelfde problemen meer dan 10 jaar blijven aanslepen, is immers duidelijk dat er iets schort aan de aanpak daarvan. Er is dringend nood aan een effectieve aanpak van deze problemen. 

Verschillende voorstellen hiertoe, onder andere rond de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, worden al jarenlang langs vele verschillende kanalen aangebracht bij het bestuur, zowel door de vakorganisaties als recent nog via bijvoorbeeld de bevraging die met ondersteuning van de doctoral schools hierrond werd georganiseerd onder de junior onderzoekers. Een concrete uitrol van die voorgestelde oplossingen blijft echter aanslepen. 

Dit moet veranderen!

Wees transparant over de verschillen in resultaten tussen de groepen deelnemers

De huidige rapportering door het bestuur is een veel te beperkte en te weinig genuanceerde weergave van de resultaten van deze welzijnsbevraging 2023. Wij vragen van het bestuur een meer volledige en transparante communicatie over de universiteitsbrede resultaten, met aandacht voor de verschillen tussen de verschillende personeelsgroepen zoals. Zo zijn er wel degelijk verschillen tussen AAP, bursalen, ATP, ZAP, doctorandi, niet-Nederlandstalige collega’s, … die elk eigen specifieke werkomstandigheden hebben met zowel specifieke positieve elementen als ernstige pijnpunten. 

Ook tussen de directies van de centrale administratie en de faculteiten zijn er aanzienlijke verschillen. De aandacht die het bestuur hieraan schenk in haar communicatie is tamelijk eenzijdig, en zou bijna doen denken dat er geen vuiltje aan de lucht is binnen de CA. Dit gaat dan wel volledig voorbij aan de impact van de lopende besparings- en hervormingsoefening, en de manier waarop het bestuur deze aanpakt, op het welzijn van de collega’s binnen de directies. Dit zijn volgens de resultaten van de bevraging immers de hoogst scorende aandachtspunten bij deze groep. 

Volgens ons bestaat er dan ook een ernstig risico dat een relatief groot aantal personeelsleden die hebben deelgenomen, zichzelf en hun antwoorden niet herkennen in deze communicatie van het bestuur. Dit kan hun vertrouwen in deze periodieke welzijnsbevraging ondermijnen, alsof deelnemen toch geen zin zou hebben. Wij zijn het absoluut oneens met deze aanpak door het bestuur. 

Dat het bestuur aankondigt binnenkort afzonderlijke communicatie te zullen organiseren voor de centrale administratie en per faculteit is niet voldoende. Er is nood aan een universiteitsbrede transparante communicatie over de faculteiten en directies heen over de onderling verschillende positieve en negatieve bevindingen zodat er niet alleen wederzijds begrip mogelijk is, maar waar mogelijk ook van elkaar kan worden geleerd hoe bepaalde pijnpunten anders kunnen worden aangepakt. 

In ieder geval verzetten wij ons tegen een aanpak waarbij de resultaten van de faculteiten en de CA voor elkaar worden afgeschermd. Een instellingsbrede discussie over de gevolgen van het gevoerde beleid van de laatste jaren op het welzijn van de verschillende leden van onze UGent-gemeenschap moet kunnen worden gevoerd.

Verifieerbaarheid van de resultaten: niet enkel een vereiste voor een onderzoeksproject, maar ook voor het welzijnsbeleid

Tot slot ook nog dit, niet onbelangrijk gegeven: het subcomité preventie en bescherming op het werk (PBW) van UGent, dat maandelijks bijeenkomt en waar afgevaardigden van het bestuur en van de vakorganisaties samen toezien op het welzijnsbeleid aan UGent, heeft ondanks haar wettelijke taken en bevoegdheden tot op heden slechts een heel beperkte rapportering ontvangen over de resultaten van deze welzijnsbevraging, veel beperkter dan na de vorige bevragingen in 2013 en 2018. 

Ondanks veelvuldig aandringen hebben de leden van het subcomité [update:] bij de totstandkoming van deze tekst op maandag 26 februari 2024 (*) nog steeds geen toegang gekregen tot de (anonieme) scores op de verschillende vragen van de welzijnsbevraging, en op de cijfermatige analyse daarvan, hoewel deze gegevens volgens het bestuur en volgens de firma die de bevraging heeft afgenomen wel beschikbaar zijn via een geautomatiseerd dashboard. Bij de vorige welzijnsbevragingen was een groot deel van deze cijfermatige analyses wel beschikbaar gesteld en toegelicht. 

Hoewel er uit de beperkte beschrijvende rapportering die op het subcomité PBW op het eerste zicht geen specifieke verrassende elementen naar voor kwamen die de betrouwbaarheid van de gehanteerde cijfers op zich in vraag zouden kunnen doen stellen, stelt zich sowieso wel de vraag of die elementen die aangehaald worden in de huidige beperkte rapportering wel de enige vaststellingen zijn die uit de achterliggende cijfers kunnen worden getrokken. Ook de manier waarop resultaten al dan niet gezamenlijk of opgedeeld voor welbepaalde groepen worden voorgesteld, kan een groot verschil opleveren. 

Wij vragen dan ook volledige transparantie aan het bestuur over de (geanonimiseerde) resultaten van deze welzijnsbevraging! (*)

(*) Update: Ondertussen werd toegang bezorgd tot een online dashboard op woensdag 28 februari 2024. Momenteel nemen we deze gegevens door.

Namens de drie UGent vakorganisaties

ACOD - ACV - VSOA