Beleidsplannen Centrale Administratie - geschrapte posities: jouw dringende input is nodig + stand van zaken onderhandelingen besparingen

Submitted by ACOD UGent on vr, 09/15/2023 - 14:53

Beste collega's,

Na het zomerreces willen we jullie namens de drie vakbonden aan de Universiteit Gent (ACOD, ACV en VSOA) graag op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen in onze lopende onderhandelingen met het bestuur. We vragen ook jouw dringende input over de voorstellen van het bestuur rond geschrapte posities in jullie directie voor het beleidsplan 2024. Tenslotte geven we jullie kort mee wat onze voorstellen zijn rond de nieuwe structuur van de centrale administratie, en vragen we ook daarover graag jouw mening.

Bij het goedkeuren van de blauwdruk voor de nieuwe centrale administratie werd er, op vraag van de ATP-geleding, en met steun van de andere geledingen, een aantal voorwaarden gesteld aan het management. Zo vroegen we garanties dat het niet-vervangen van mensen die vertrekken omwille van vrijwillig ontslag of pensioen niet zou leiden tot extra werkdruk, en dat er geen taken zouden doorgeschoven worden naar de faculteiten, die ook al zwaar overbevraagd zijn. Daarnaast vroegen we dat er zou onderhandeld worden over de nieuwe leidinggevende structuur van de centrale administratie, en dat er zou nagekeken worden of er geen overlap of inconsistenties zouden zijn tussen de taken van de drie nieuwe departementen. 

Het management vertrok vanuit de stelling dat op termijn 123 voltijds equivalenten (VTE’s) kunnen geschrapt worden in de centrale administratie, ongeveer een 160-165 jobs. Men beweerde dat er een weloverwogen en gedetailleerde analyse was gebeurd die uitkwam op dit cijfer. Er was beloofd dat er inzicht zou gegeven worden in deze analyse. Deze belofte werd gemaakt naar de Raad van Bestuur, en naar het sociaal overleg.  

Helaas moeten we vaststellen dat het management nu meedeelt dat zij deze analyses eigenlijk niet kunnen voorleggen. Samen met de vage en ontwijkende manier waarop over die analyses wordt gesproken sterkt dit ons vermoeden dat deze ofwel gewoonweg niet bestaan, ofwel dat men in ieder geval zelf geen vertrouwen heeft in die zogenaamde analyses. Wij zijn er in ieder geval altijd al van overtuigd geweest dat dit aantal van 123 VTE’s (of omgerekend 160-165 koppen) niet opgesteld was op basis van wat mogelijk is om te schrappen, maar wel op basis van een willekeurig gekozen bedrag dat men wil besparen. Het feit dat het management, meer dan twee maanden na de Raad van Bestuur waarop ze aankondigde dat ze deze had, deze analyses nog altijd niet kan tonen, bewijst volgens ons dat we helaas gelijk hebben. 

Ook de concrete lijsten van jobs die worden voorgesteld om geschrapt te worden geven ons weinig vertrouwen. In bijlage vinden jullie een lijst van functies – opgedeeld per huidige directie – die zijn “vrijgekomen”. Het gaat hier deels over functies die open staan doordat de persoon die ze uitvoerde bij UGent is vertrokken, en deels over functies die in vorige beleidsplannen waren voorzien maar die ondertussen nog niet open verklaard en ingevuld waren. Het bestuur stelt voor om al deze posities niet meer in te vullen. De argumentatie van het management is dat deze functies kunnen geschrapt worden zonder impact op de werking of werkdruk in de directie, en dat er ook geen taken zullen overgedragen worden naar anderen in de centrale administratie of de faculteiten. 

Daarnaast geven we jullie ook het overzicht van de posities die wel worden ingevuld in het nieuwe beleidsplan. Een aantal daarvan zouden enkel via interne mobiliteit kunnen worden ingevuld, voor een aantal andere functies wil men ook een externe aanwerving overwegen. Wij hebben daarover onze bedenkingen. We menen dat de keuze of een functie al dan niet extern kan worden ingevuld redelijk arbitrair gebeurd is. Daarnaast willen we ook vermijden dat er vandaag te veel nieuwe posities worden ingevuld door nieuwe aanwervingen, waarbij er dan later door het management zou worden aangevoerd dat er ontslagen zouden moeten vallen bij de huidige medewerkers om de besparingsdoelstellingen te halen. 

Wij vragen daarom expliciet om jouw inbreng over deze punten: jullie weten immers beter dan ons wat het schrappen van deze functies concreet zou betekenen. Uiteraard wordt jullie inbreng vertrouwelijk gehouden. Jullie bijdrage is voor ons echter belangrijk in de discussies met het bestuur. Laat het ons dus weten op vakbonden@ugent.be. Graag kregen we jullie inbreng voor dinsdag 19 september: die ochtend vinden immers de formele onderhandelingen plaats. 

Tenslotte willen we jullie inzicht geven in ons standpunt over de nieuwe structuur waarbij er in de centrale administratie naar drie departementen wordt gegaan. Hieronder geven we kort drie uitgangspunten waarmee wij naar de onderhandelingen gaan: 

  • In de nieuwe structuur is het belangrijk dat er geen overlap of conflicten zijn in de takenpakketten die aan de drie departementen worden toegewezen. Het is belangrijk dat mensen die soortgelijke taken opnemen in dezelfde structuur zitten. 
  • In de nieuwe structuur wordt voorgesteld om te gaan van 9 directies/10 directeurs naar 3 departementshoofden en een x-aantal posities net onder die departementshoofden. Wij menen dat in deze nieuwe structuur geen nood meer is aan nieuwe functies op het niveau van wat nu dat van de directeurs is. In de komende maanden komen alvast 4 directeursposities vrij door pensioneringen of onverwachte vertrekken van directeurs. Ons voorstel zou zijn om deze posities niet opnieuw in te vullen. De beleidstaken van de directeurs moeten volgens ons in de toekomst opgenomen worden door de nieuwe departementshoofden. Het aansturen van de medewerkers in de centrale administraties kan volgens ons best gebeuren door afdelingshoofden die specifiek worden geselecteerd en beoordeeld op hun goede leidinggevende kwaliteiten. Een extra tussenniveau van directeurs is daarbij volgens ons overbodig. Bepaalde andere inhoudelijke taken die bepaalde directeurs tot op heden opnamen, horen eigenlijk niet bij die functie maar horen elders binnen de organisatie te worden opgenomen (bvb functie van expert, …). Door geen overbodig tussenniveau te voorzien in de nieuwe structuur kunnen we uiteindelijk niet alleen de loonkosten van 8 directeursfuncties uitsparen, maar dat geld vervolgens ook gebruiken voor andere posities die wel een duidelijke plaats hebben binnen de nieuwe structuur om de werkdruk te kunnen verminderen en de kwaliteit van ons werk te kunnen verbeteren. 
  • Tenslotte willen we – naar het voorbeeld van de faculteitsraden – dat er in alle departementen een departementsraad wordt ingericht met verkozen vertegenwoordigers uit alle afdelingen in dat departement. De taak van die departementsraden moet zijn om het beleid van dat departement te bediscussiëren, maar er ook over te waken dat de taken die aan elke afdeling worden toegekend overeenkomen met de capaciteit aan menskracht die er daar beschikbaar is. Zo moeten zij ook garanderen dat er geen systematische verhoging van de werkdruk kan optreden. 

Jullie inbreng en steun zijn cruciaal in deze fase van de onderhandelingen. We moedigen jullie aan om actief deel te nemen aan het proces en jullie suggesties en zorgen met ons te delen. Samen staan we sterker en kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van de medewerkers van de centrale administratie op de voorgrond blijven staan. 

We zullen jullie binnenkort meer informatie verstrekken over ons voorstel en de stappen die we zullen ondernemen om het bestuur te bewegen tot constructieve discussies over de bovenstaande punten. 

Mochten jullie vragen, opmerkingen, suggesties, of specifieke input hebben met betrekking tot de geschrapte posities of onze voorstellen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Jullie input is van onschatbare waarde voor ons. Laat het ons weten via vakbonden@ugent.be. Best krijgen we jullie inbreng voor dinsdag 19 september: die ochtend vinden immers de formele onderhandelingen plaats. Uiteraard houden we jullie ook achteraf op de hoogte hoe die onderhandelingen zijn verlopen, en wat de volgende stappen zullen zijn. 

Met vriendelijke groet, 

ACOD 

ACV  

VSOA  

PS: Op woensdag 11 oktober organiseren de drie vakbonden in het hoger onderwijs een betoging in Brussel tegen de besparingen in het hoger onderwijs. Vanuit alle universiteiten en hogescholen zal gemobiliseerd worden om de druk te verhogen op de Vlaamse regering om meer te investeren in onze sector. We houden je nog verder op de hoogte, maar schrijf deze datum alvast in je agenda!