ACOD UGent dient een stakingsaanzegging in voor donderdag 13 januari 2022 voor de personeelsleden van de UGent-kinderdagverblijven

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/12/2022 - 17:02

Op dinsdag 11 januari 2022 keurde het universiteitsbestuur een voorstel goed waarin heel wat besparingsmaatregelen zijn opgenomen die zouden worden doorgevoerd op kap van het personeel, bovendien vaak nog ten koste van die personeelsleden met een lagere verloning aan UGent zoals de collega's in de kinderopvang, en de collega's tewerkgesteld bij de binnenpost en in de magazijnen van UGent.

Na de raad van bestuur verstuurde de ATP-geleding een bericht naar alle ATP-leden aan UGent met de inhoud van de genomen beslissing. Deze blijkt grotendeels in lijn te liggen met de signalen die daarover reeds waren opgevangen.

Uit dit bericht kon ook worden opgemaakt dat deze asociale beslissing werd genomen door het rectorale team en (het merendeel van) de ZAP-leden en externen in de raad van Bestuur, tegen de wil in van de vertegenwoordigers van de studenten, ATP en AAP/OAP.

ACOD stelde vandaag vast dat er al meteen een groot ongenoegen heerst bij het personeel van de kinderdagverblijven aan UGent, specifiek naar aanleiding van het voorstel tot outsourcing van de thans in eigen beheer georganiseerde kinderopvang aan UGent. Ook dit voorstel maakt immers deel uit van deze asociale beslissing die gisteren werd genomen in de raad van bestuur.

De betrokken personeelsleden willen in actie komen om uiting te geven aan dit ongenoegen. Op donderdag 13 januari 2022 gaan zij in staking en willen zij zo een duidelijk signaal geven aan het universiteitsbestuur dat zij het absoluut niet eens zijn met dit voornemen om de kinderopvang aan UGent uit te besteden.

ACOD heeft dan ook een stakingsaanzegging ingediend voor donderdag 13 januari 2022. Deze is terug te vinden in bijlage onderaan dit artikel.

Op basis van de signalen die wij ontvingen verwachten wij dat een groot aantal van de betrokken personeelsleden ook effectief zal deelnemen aan deze stakingsactie morgen.

Wat zijn de gevolgen als ik deelneem aan de staking?

De collega's van de kinderdagverblijven die morgen wensen te staken zijn gedekt door deze stakingsaanzegging van ACOD. Er is in dat geval dus geen sprake van onwettige afwezigheid. Wie zonder opgave van andere geldige reden morgen afwezig is, wordt verondersteld te hebben deelgenomen aan deze staking.

Wie deelneemt aan deze staking zal voor die dag geen loon ontvangen.

Personeelsleden die deelnemen aan de staking en die aangesloten zijn bij ACOD mogen hun loonbrief met dit loonverlies bij ons indienen, en zullen een stakingsvergoeding ontvangen (30 euro voor een volle dag loonverlies).

Je kan je loonbrief waarop de stakingsdag en de looninhouding staan vermeld afgeven aan een van onze afgevaardigden, of doormailen naar ACOD@UGent.be

Wat als ik lid ben van een andere vakbond?

Tot op heden hebben wij geen bericht dat ACV en VSOA zouden deelnemen aan deze staking. Personeelsleden die aangesloten zijn bij ACV of VSOA nemen bij eventuele vragen best contact op met hun vakbondsafgevaardigde:

  • Stefanie Vermeire (ACV): 0472 87 18 07
  • Filip Lobbestael (VSOA): 0478 76 73 40

Wat met de andere maatregelen die door het universiteitsbestuur werden goedgekeurd?

De nota die werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur bevat zoals gezegd echter nog tal van andere besparingsmaatregelen in het nadeel van de personeelsleden van UGent. Uit de vele signalen die wij hierover reeds ontvingen is duidelijk dat er ook buiten de kinderdagverblijven, bij zowel de andere ATP-leden als bij de lesgevers en de onderzoekers een grote onvrede is over deze voorstellen, en een bereidheid om tot actie over te gaan.

ACOD onderschrijft deze heel terechte en breed gedragen misnoegdheid en zal alles in het werk stellen om op korte termijn een gezamenlijke actie hierrond te organiseren aan UGent. Met deze actie tonen we het verzet van onze UGent-gemeenschap tegen deze onaanvaardbare asociale voorstellen, en maken we samen duidelijk aan het universiteitsbestuur dat deze terug moeten worden ingetrokken!

Heb je vragen, opmerkingen, voorstellen voor acties, ...?

Je kan steeds rechtstreeks contacteren:

  • Per mail naar ACOD@UGent.be
  • Of je kan ook via telefoon contact opnemen met een van onze afgevaardigden:
    • Alain Verbrugge: 0473 72 43 00
    • Lorenzo Eecloo: 0494 99 10 49